Měření radonu spočívá ve stanovení objemové aktivity radonu.

Pro naše zákazníky zajišťujeme měření jehož cílem je:

  • zjištění radonového rizika stavebního pozemku – jde o povinné měření před výstavbou nového objektu, které je součástí stavebního řízení,
  • měření obsahu radonu v ovzduší budovy – je důležité především pro přízemní byty a obytné místnosti v novostavbách nebo stávajících nemovitostech v místech s podezřením na zvýšenou koncentrací radonu,

 

Z výše uvedených způsobů měření radonu získáme přehled o koncentraci radioaktivních přeměn radonu v určité lokalitě a o způsobu, kterými proniká do konkrétního objektu. Teprve po důkladném šetření lze získat podklady pro návrh rozumného protiradonového opatření.

Zvýšené koncentrace radonu jsou zdraví škodlivé. Je tedy více než vhodné učinit maximum pro ochranu svého zdraví a zdraví svých blízkých, a předejít tak možnosti poškození zdraví z pobytu v závadném prostoru.

Všechna uvedená měření radonu a dalších přírodních radionuklidů mohou podle Atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb.) provádět pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Problematiku radonu podrobně upravuje především Atomový zákon, prováděcí vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ČSN 73 0601, Stavební zákon a Správní řád.

Víte, jak vysokou aktivitu radonu má Vaše stávající nebo plánovaná nemovitost? Nabízíme nejrychlejší měření radonu v Praze, Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a Středočeském kraji.

Potřebuji provést měření radonu Co je radon?