Jak je to s legislativou a radonem u nových staveb?

Už od roku 1991 se legislativa v České republice zabývá radonem a jeho problematikou, která je spojená s ochranou nových staveb před účinkami radonu. V roce 2002 díky novým poznatkům novela zákona a vyhlášky upřesnila, kdy je nutné provádět měření radonu.

Každý člověk, který žádá o stavební povolení pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi, musí zjistit radonový index pozemku. Po předložení výsledků na stavebním úřadu se rozhodne o vydání stavebního povolení nebo popřípadě o preventivních opatřeních.

Pokud stavební úřad rozhodne, že je radonový index příliš vysoký, tak se musí provést opatření, aby radon nemohl pronikat z podloží do objektu.

Jak je to se stavebním povolením u stávajích domů?

Při žádání stavebního povolení k rekonstrukci, přístavbě atd. by se opět mělo uskutečnit měření radonu. V případě vysoké naměřené hodnoty koncentrace radonu, je nezbytné provést vhodná protiradonová opatření, která zajistí snížení průniku radonu do objektu.

Vhodná protiradonová opatření navrhuje projektant na základě výsledků měření radonu v budově nebo na pozemku. V souladu s ČSN 73 0601.