Vhodná protiradonová opatření staveb řeší ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží, která byla vydána v roce 2006 (nahradila původní normu ČSN 730601 z roku 1996). 

Cílem této normy je stanovit takové postupy a pravidla při provádění protiradonových opatření, které povedou ke snížení koncentrace radonu v každé místnosti pobytového prostoru posuzovaného objektu pod stanovené směrné hodnoty koncentrace radonu ve vzduchu, které vydal vyhláškou Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Tato norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb.

Upravuje :

- Zásady navrhování protiroadonových opatření

- Postupy při navrhování a provádění protiradonových opatření

- Vhodné a nevhodné materiály pro protiradonovou izolaci

- Způsoby provádění protiradonové izolace

- Připojování inženýrských sítí a řešení prostupů kontaktními konstrukcemi

- Způsoby kontroly a účinnosti protiraddonových opatření, a další postupy a pravidla.

 

Uvedená norma zavádí i nové pojmy jako je RADONOVÝ INDEX STAVBY a RADONOVÝ ŠTÍTEK BUDOVY.

Radonový index stavby zpracovává projektant na základě znalostí radonového indexu pozemku a dalších veličin (výšková poloha základové spáry, úprava podloží mající vliv na plynopropustnost nebo přítomnost podzemní vody, apod.). Radonový index stavby může být (podobně jako radonový index pozemku) nízký, střední nebo vysoký.

Radonový štítek budovy slouží k informaci o úrovni zdravotního rizika, jemuž je člověk v budově vystaven a jeho úloha je pouze informativní. 

Ze zákona je pro klienta důležitý především protokol o měření radonu, uvádějící směrné hodnoty koncentrace radonu v objektu a Radonový index pozemku,  které potřebuje pro vypracování vhodných protiradonových opatření projektantem a k jednání na stavebním úřadu.

 

Mezi další předpisy související s protiradonovými opatřeními patří :

 - Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č.307/2002 Sb., o radiační ochraně

- ČSN 730602 (2006) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.